[Tử vi tướng số] Tướng số bí truyền – Xem hình Lục phủ, Tam tài và Tam đình

Tam tài (3 tài) – Trán là Thiên (trời), nên rộng mà tròn, gọi rằng có trời thì sang. o Mũi là Nhân (Người), nên ngay mà bằng, gọi rằng có người thì thọ (sống lâu).

Xem về hình Lục phủ, Tam tài và Tam đình

 Lục phủ (6 phủ):

– Thiên đình và Nhật giác

– Nguyệt giác là Thiên phủ. Thiên phủ chẳng thành, chủ về khi bé vận rủi.

  + Lưỡng quyền (hai gò má) là Nhân phủ. Nhân phủ chẳng thành, chủ về khoảng giữa vận bĩ;

  + Địa giác và hai Biên Tai (hai rìa má) là Địa phủ. Địa phủ chẳng thành, chủ về tuổi già nghèo khốn.

  + Mỗi phủ chủ 10 năm, 1 phủ chẳng thành, thì chủ về 10 năm hung Tai, 1 phủ thành thì chủ về 10 năm phú thịnh.

– Tam tài (3 tài) – Trán là Thiên (trời), nên rộng mà tròn, gọi rằng có trời thì sang.

+ Mũi là Nhân (Người), nên ngay mà bằng, gọi rằng có người thì thọ (sống lâu).

+ Cằm là Địa (đất) nên vuông mà rộng, gọi rằng có đất thì giàu.

– Tam đình (3 đình) – Từ chân tóc tới Ấn đường là Thượng đình (đình trên), Thượng đình dài khi bé giàu.

+ Từ Sơn căn tới Chuẩn đầu là Trung đình (đình giữa)

+ Trung đình dài thì khoảng giữa phúc lộc thịnh.

– Từ Nhân trung tới Địa các là Hạ đình (đình dưới), Hạ đình dài thì tuổi già tốt lành.

+ Ba đình quân bình (đều) thì một đời y lộc không thiếu, ba đình chẳng quân bình thì là tướng nghèo hèn.

1- Thiên Thượng đình

2- Thiên thương Thượng phủ

3- Thiên thương Thượng phủ

4- Nhân trung đình

5- Xương gò má Trung phủ

6- Xương gò má Trung phủ

7- Xương hàm Hạ phủ

8- Xương hàm Hạ phủ

9- Địa Hạ đình.

Advertisements

Published by

infoseodaiviet

Travel Agency / SEO / Web Dev / Marketing Agency http://seodaiviet.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s