[Tử vi tướng số] Tướng số bí truyền – Xem về khí

Khí dài mà thư, hoà mà chẳng dữ là tướng người phúc thọ, cấp súc chẳng đều, hầm hầm hiện ra vẻ mặt đó là tướng kẻ hèn hạ – Khí hớp vào, phát ra ngoài mặt, mà hiện làm cái triệu cát hung, lúc tán ra thì như lông như Tóc.

Xem về khí
Đá chứa ngọc mà núi rạng, cát bọc vàng mà sông trong, đó là của báu chí linh, hiện ra Sắc mà phát ra khí vậy.
– Hình là thân thể đó, khí là cái vật làm cho đầy đủ thân thể, thân thể nhân khí nở rộng ra, thần lành thì khí hoan, thần yên thì khí tịnh, sự được lỗi chẳng phá hoại nổi khí, điều mừng giận chẳng kinh động được thần, thi đối với đức là có hung, đối với lạng là có độ, tức là người trọng hậu có phúc vậy.
– Người quân tử khéo nuôi cái khí, khí khoan để nuôi được vật, hoà để tiếp được vật, cương để chế được vật, trong để lóng được vật, chính để trị được vật, chẳng khoan thì hẹp, chẳng hoà thì trái, chẳng cương thì nhu, chẳng trong thì đục, chẳng chính thì thiên, xem cái đồ xấu hay là nông, xét cái Sắc táo hay là tịnh, thì có thể phân biện được quân tử với tiểu nhân vậy.
– Khí dài mà thư, hoà mà chẳng dữ là tướng người phúc thọ, cấp súc chẳng đều, hầm hầm hiện ra vẻ mặt đó là tướng kẻ hèn hạ
– Khí hớp vào, phát ra ngoài mặt, mà hiện làm cái triệu cát hung, lúc tán ra thì như lông như Tóc, lúc tụ lại như thóc như gạo, trông nó có hình, án vào không có tích, nếu chẳng tin ý để xem ra, thì hoạ phúc chẳng lấy gì làm bằng cứ vậy.
– Khí ra vào không có tiếng, tự Tai mình chẳng xét được, hoặc nằm mà chẳng thở, gọi là tượng khí hơi rùa, thở ra, hớp vào, khí đầy mà mình động là triệu gần chết đó.
Ông Mạnh Tử chẳng đoái số lộc muôn chung là khéo nuôi được khí đó, còn như tranh cái lợi mình muốn, hâm hở lộ ra Sắc mặt, mà phá hoại cái khí, kẻ ấy sao đủ bàn thay.
Sách nói rằng: “Khí là gốc của hình, xét ra thấy người hiền, kẻ ngu, kẻ tiểu nhân phần nhiều cấp táo, người quân tử thì hay khoan thai. Hể bạo lệ thì Tại vạ khuấy rối, thâm trầm thì phúc lộc có thừa”.
Advertisements

Published by

infoseodaiviet

Travel Agency / SEO / Web Dev / Marketing Agency http://seodaiviet.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s