[Tử vi tướng số] Tướng số bí truyền – Xem về tiếng

Song mình lớn mà tiếng nhỏ là tướng xấu – Khô ráo chẳng tày, gọi là tiếng la võng – Lớn nhỏ chẳng đều, gọi là tiếng thư hùng – Trước chầy mà sau gấp, hoặc trước gấp mà sau chầy,

Xem về tiếng
Người ta có tiếng, cũng như chuông trống có âm, đồ lớn thì tiếng xa, đồ nhỏ thì tiếng ngắn, thần thanh thì khí hoà, khí hoà thì tiếng nhuận,sâu mà tròn hoạt, thần trược thì khí gặt, khí gặt thì tiếng cháy gấp mà nhẹ rè. Cho nên tiếng người sang phần nhiều ra tự trong đơn điền (ở phía dưới Rốn khoảng 2 phân rưỡi tây) thông qua với tâm khí, hoà lẫn mà đạt ra ngoài.
– Đơn điền là cội rễ của tiếng đó, cuối Lưỡi là đầu máy của tiếng đó, cội rễ sâu thì đầu máy nặng, cội rễ nông thì đầu máy nhẹ, đó mới hay tiếng phát tự cội rễ mà hiện ra đầu máy vậy. Còn như nhẹ mà tròn hoạt, chắc mà ưởng lạng, huõn mà mau mắn, cấp mà hoà dịu, dài mà có lực, dũng mà có âm, lớn như thì như chuông của khua vang, tRống cái dậy động, nhỏ thì như dây đàn tâu khúc, oanh vàng bay gọi xem thấy vẻ mặt thì khoan rồi mới động, cùng nói chuyện với thì lâu rồi mới ứng, đều là tướng người sang vậy.
– Tiếng nói của kẻ tiểu nhân đều phát tự trên đầu Lưỡi, gấp rút mà chẳng đạt, hoặc khẩn cấp âm rè, hoãn mà rít, sâu mà trệ, nông mà nóng. Lớn thì tan, tan thì phá, hoặc nặng nhẹ chẳng đều, lí lo không thành tiếng, hoặc díu dắt mà dữ, phiền loạn mà nổi, hoặc rè như tiếng chuông vỡ, đục như tiếng trống nát, lại như quạ lạnh mớm con, nhạn độc gào bạn, lại như vượn đau tìm lũ, chim hạc mất bầy, nhỏ như giun dế ngâm thu cuồng như ruồi xanh gọi đêm, nóng như chó cắn, như dê gào, đều là tướng kè hèn vậy.
– Trai nói tiếng gái là tướng bần tiện, gái nói tiếng trai cũng là tướng phương hại.
– Song mình lớn mà tiếng nhỏ là tướng xấu
– Khô ráo chẳng tày, gọi là tiếng la võng
– Lớn nhỏ chẳng đều, gọi là tiếng thư hùng
– Trước chầy mà sau gấp, hoặc trước gấp mà sau chầy, hoặc tiếng chưa ngưng mà khí trước tuyệt, hoặc lòng chưa động mà Sắc đã biến là tướng hèn hạ đó.
– Thần định ở trong, khí hoà ở ngoài, rồi sau mới có thế giao tiếp với người được, là vì nói có thứ tự trước sau, mà Sắc cũng chẳng biến vậy. Nếu thần chăng yên mà khí chẳng hoà, thì tiếng lỗi thứ tự trức, sau từ và Sắc đều rối lẫn hết cả, đó là tiếng chẳng tốt đó.
– Người ta bẩm hình năm hành, thì tiếng với khí cũng đủ tượng năm hành vậy, cho nên tiếng thổ cao dày, tiếng mộc cao xướng, tiếng hoà cháy dữ, tiếng thuỷ hoãn cấp, tiếng kim hoà nhuận.
– Người tiếng nhanh không có tài đoán việc, người tiếng vỡ làm việc không thành, người tiếng đục, vận chẳng phát đạt, người tiếng thấp lỗ dộn vào văn, tiếng trong lạnh như nước chảy trong suốt là tướng rất quý, ưởng lạng như tiếng vang trong chum là tướng ngọ phúc kiêm toàn.
– Tiếng thật không có hình, thác ở khí mà phát ra, tiếng người hèn thì phù trược, tiếng người sang thì trong óng, nhu quá thì nhát, cương quá thì gãy.
– Tiếng như nghe Tại cách núi, tròn mà dài, không khuyết, không dứt, đó tức là tiêến người sang phong tiết truyền đi xa.
– Mình nhỏ tiếng rộng, ngôi tới tam công, mình lớn tiếng nhỏ, thọ mệnh chết yểu, tiếng như lệnh vỡ ( vỡ), điền sản phá tan, tiếng như lửa bóng, bôn ba vất vả
– Con trai tiếng mái, (tiếng đàn bà) phá hết của nhà
– Con gái tiếng trống (tiếng đàn ông) ngôi chồng chẳng yên.
Advertisements

Published by

infoseodaiviet

Travel Agency / SEO / Web Dev / Marketing Agency http://seodaiviet.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s